Motto naší školky

“Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak

vůbec být, jsem se naučil v mateřské škole. Moudrost mě

nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti

                                      ve školce.”                                        

[R. Fulgham]

 

Pravidla soužití (vytvořená s dětmi)

  • máme se rádi
  • neubližujeme si
  • tvoříme, kreslíme, stavíme
  • společně prožíváme radost
  • umíme naslouchat
  • dodržujeme pravidla
  • pomáháme si

Desatero pravidel na cestě k rozvoji jedinečnosti každého dítěte:

  1. pravidlo:       dostatek podnětů ke hře a učení

  2. pravidlo:       respektování věku dítěte

  3. pravidlo:       respektování dosaženého stupně vývoje dítěte

  4. pravidlo:       respektování zájmu dítěte

  5. pravidlo:       ocenění dítěte, pochvala, důvěra dětí ve vlastní schopnosti

  6. pravidlo:       opora o kladné rysy dítěte

  7. pravidlo:       demokratický vztah mezi dítětem a učitelem

  8. pravidlo:      spojením výchovy a učení se životem

  9. pravidlo:      spolupráce zaměstnanců školy, rodičů, pracovníků PPP, apod.,

10. pravidlo:      neustálá sebevzdělávací činnost pedagoga

  Respektujeme přirozené potřeby a zájmy dětí

Informace o nás.

Naše mateřská škola je budova přízemní, stavěná jako první MŠ pro město.

Je dobře řešená, co se týká uspořádání místností, je prosluněná. Budova mateřské školy je prostorná, zaručuje všem dětem možnost si vyhledat svůj koutek ke hře s kamarádem i ke hře individuální. V budově se nachází dvě třídy spojené s hernou, dvě ložnice, WC dětí + sprchový kout,  umývárna, WC personálu, šatna dětí, šatna dospělých, kancelář a kuchyň, jejíž renovace proběhla v červenci roku 2010. V září roku 2015 začaly stavební práce týkajících se výměny oken, zateplení budovy s novou fasádou a novou střešní krytinou.                                                             

Prostorná zahrada o rozměrech 2800 m, zaručuje dostatek pohybu pro všechny přítomné děti. Je rozčleněna tak, aby poskytla dětem hru v písku na slunci i ve stínu. Dále je vybavená průlezkami, houpačkami, skluzavkou, dvěmi plastovými domky, z nichž jeden je dvouposchoďový, barevným komplexem prolézaček se skluzavkami (též z PVC), dvěmi  dřevěnými jídelními stoly s lavicemi a jedním dřevěným prohazovadlem.

Cílem výchovy v naší mateřské škole respektovat individuální zvláštnosti dětí, vycházet z jejich  přirozených potřeb, zajistit  především maximální a harmonický  rozvoj  schopností  dítěte  a vést  děti  ke vzájemné  toleranci, ohleduplnosti a respektu.

Úkolem všech pedagogických pracovníků je využívat ve své práci poznatky  ze seminářů a uplatňovat je ve výchovně vzdělávací práci, poskytovat dětem dostatečné množství podnětů,  které maximálně  naplňují  cíle  vycházející z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a učit děti na základě prožitku a zkušenosti.

Posláním mateřské školy je umožnit dětem prožitkové učení a plynulý přechod do základní školy. Vzdělávací činnost je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, ukázat, co všechno samo umí, zvládne a dokáže.