Žádost o přijetí dítěte do MŠ

03.05.2017 12:20

Mateřská škola:                                                                                                                                                              č.j.: ………………

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

na školní rok: …………………………………………………….

 

Tímto Vás žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.                                                                         K rukám ředitelky MŠ.

Žádost podána dne: …………………………………..         Přijetí k předškolnímu vzdělávání žádáme s nástupem od      …………………………….

  1. k pravidelné celodenní docházce       b) k jiné (jaké) docházce a to od: …………………………do: ……………………….

ÚDAJE O DÍTĚTI:

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………….Datum narození: …………………………………………………………………

Státní příslušnost: ………………………………………….                                          Mateřský jazyk: ………………………………………………………………….

Trvalý pobyt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dítě se zdravotním postižením͸ ANO                                               ͸  NE

Následující školní rok     ͸  JE                         ͸ NENÍ    posledním školním rokem dítěte před zahájením povinné školní docházky.

Dítě v současné době     ͸NENAVŠTĚVUJE  ͸ NAVŠTĚVUJE mateřskou školu: …………………………………………………………………………………

 

Dítě se zdravotním postižením:

Zdravotní postižení mého dítěte se týká oblasti: ͸tělesné  ͸  autistického spektra   ͸ ADHD   ͸ jiné: ………………………………………

Mému dítěti ͸  JE              ͸  NENÍ    je přiznán asistent pedagoga

ÚDAJE O ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH DÍTĚTE:

Jméno a příjmení matky: ………………………………………………………….        Telefon: ………………………………………..

Trvalý pobyt: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení otce: …………………………………………………………….        Telefon: ……………………………………….

Trvalý pobyt: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rodiče žijí odloučeně:    ͸ ANO                  ͸  NE         Rodiče se dohodli na střídavé péči o dítě :    ͸ ANO                  ͸  NE

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Zákonný zástupce prohlašuje, že byl seznámen (a bere na vědomí) s vnitřním předpisem školy o přijímání dětí do mateřské školy, s kritérii pro příjímání dětí a ukončení docházky do mateřské školy a dodání Evidenčního listu dítěte do 10dnů od podání přihlášky, s vyjádřením dětského lékaře.

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že zmocnění k doručování písemností týkajících se práv a právem chráněných zájmů dítěte po dobu jeho předškolního vzdělávání v mateřské škole má tento zákonný zástupce (jméno, příjmení a datum narození navrhovatele - zákonného zástupce dítěte): ......................................................................................................................................................................................................

 

PODPIS MATKY: ………………………………………………….                                          PODPIS OTCE: ………………………………………………………………….

 

 

Informace pro zákonné zástupce

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/ 2004 Sb., správní řád, v platném znění, Vám tímto sděluji, že v zahájeném správním řízení o žádosti ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání podle § 34, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je Vám jako zákonnému zástupci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Mateřská škola má za to, že byly shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Pokud však budete mít zájem využít této zákonné možnosti, dostavte se osobně po předchozí telefonické  domluvě do ředitelny Mateřské školy, a to nejpozději do 14 dnů ode dne  podání žádosti, kde lze také nahlédnout do spisové dokumentace dle § 38 odst.1 správního řádu. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a oznamovat škole další údaje a změny, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání.

Žádost o přijetí dítěte  ͸ nepodáváme      ͸  podáváme současně do jiné MŠ: …………………………………………………………….....

 

Datum a podpis zákonného  zástupce :   ...................................

 

 

Ve Varnsdorfu dne: ................                                                                           …………………………………………………

                                                                                                                                   ředitelka MŠ (razítko a podpis )                                                         

 

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.