Žádost o přijetí dítěte do MŠ

03.05.2017 12:20

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, PO

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – školní rok 2016/2017

 

Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy :

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, PO

 

K rukám ředitelky                                          Žádost přijata dne:………………………….

                                                                                                     č.j.:.…………………………

S nástupem do MŠ ke dni:………………………..   

            ٭/   a) s celodenní docházkou          b) s omezenou docházkou    

 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………….…………………….

 

Datum, místo narození:  ……………………………………………………………………………

 

Bydliště: …………………. ………………….………………………………………………………

 

Státní příslušnost:  ………………………

 

Dítě se zdravotním postižením:  ٭/  ANO - NE

 

Zákonní zástupci dítěte:

 

Matka: ……………………………………….…………………telefon……………………….……

Trvalý pobyt:  ……………………………………………………………………………………..…

                         (nežije-li s dítětem ve společné domácnosti)

Otec: ……………………………………………………………telefon…………………………..…

Trvalý pobyt:  ………………………………………………………………………………………..

                         (nežije-li s dítětem ve společné domácnosti)

 

Rodiče žijí odděleně:  ٭/   ANO - NE

 

Žádost o přijetí dítěte podáváme současně do MŠ…………………………………………………

 

Zákonný zástupce potvrzuje, že byl seznámen  s vnitřní směrnicí školy o  přijímání  dětí do mateřské školy a o ukončení docházky do mateřské školy.

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a oznamovat škole další údaje a změny, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání.

Zákonní zástupci mají možnost nahlédnout do spisu.

 

Datum podání žádosti : ………………………………

Podpis zákonného  zástupce : ……………….……...........................................

Datum převzetí žádosti: ……………………………..

 

Žádost převzala: Eva Tesařová - ředitelka MŠ                 …………………………….

                                                                                                          razítko a podpis       

 

٭/ Nehodící se škrtněte